Spinalenhetene

Spinalenheten har ansvar som koordinator for den livslange oppfølging av ryggmargsskadde personer. Ryggmargsskadde skal kunne kontakte spinalenheten direkte for hjelp og råd.
14. januar 2016

I Norge har vi tre spinalenheter, disse er:

Sunnaas sykehus HFdekker Helseregion Sør-Øst

Haukeland Universitetssykehus - dekker Helseregion Vest

St. Olavs Hospital - dekker Helseregion Nord-Norge og Helseregion Midt-Norge