Norsk ryggmargsskaderegister – NorSCIR

Om registeret

Skader i ryggmargen kan gi varige og sammensatte følger. Skadekonsekvensene kan være organovergripende og medfører ofte store og sammensatte funksjonstap, som krever spesiell kompetanse i forbindelse med primærbehandling, rehabilitering og oppfølging.

Det er tre spesialavdelinger for rehabilitering og oppfølging av pasienter med ryggmargsskade: Sunnaas sykehus HFHaukeland universitetssykehus Bergen og St. Olavs Hospital universitetssykehuset i Trondheim.

Forekomsten av nye traumatiske ryggmargsskader er relativt lav (ca 15 per mill per år), og det antas at det i tillegg forekommer nesten like mange av ikke-traumatisk årsak (usikre opplysninger).

Personer med ryggmargsskade har ofte behov for tilrettelegging og tilpasning i forhold til bolig, jobb og andre sosiale aktiviteter. I tillegg vil mange ha behov for tett og regelmessig medisinsk oppfølging.

Det var konsensus i fagmiljøene ved Sunnaas sykehus HF, Haukeland Universitetssykehus Bergen og St. Olavs Hospital universitetssykehuset i Trondheim om etablering av nasjonalt register for denne pasientgruppen i 2009. Etableringen ble gjort i samarbeid med Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS). Registeret har vært i drift siden 2011, og er godkjent som nasjonalt kvalitetsregister av Helse- og omsorgsdepartementet i 2012.

Hjemmeside til NorSCIR