Spinalenheten har ansvar som koordinator for den livslange oppfølging av ryggmargsskadde personer. Ryggmargsskadde skal kunne kontakte spinalenheten direkte for hjelp og råd.

I Norge har vi tre spinalenheter, disse er:

Sunnaas sykehus HF – dekker Helseregion Sør-Øst

Haukeland Universitetssykehus – dekker Helseregion Vest

St. Olavs Hospital – dekker Helseregion Nord-Norge og Helseregion Midt-Norge