Flyfoto av Sunnaas sykehus
Bilde: Sunnaas sykehus (Foto: sunnaas.no)

Sunnaas sykehus HF dekker Helseregion Sør-Øst.

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, og er ett av 15 helseforetak i Helse Sør-Øst. Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade.

Forskning og undervisning er en sentral del av foretakets virksomhet, og Sunnaas sykehus har universitetsfunksjoner. Sykehuset har også en utstrakt internasjonal virksomhet og er sterkt engasjert i kompetanseutveksling med spesialister verden over.

Helse Øst RHF har gitt Sunnaas sykehus HF et særlig ansvar for å utvikle rehabiliteringsfeltet faglig og strukturelt i regionen. Sykehuset har fått en formell posisjon som rådgivende organ og skal være en sentral premissleverandør i utviklingen av rehabiliteringsfeltet.

Gruppeopphold 2009 – Sunnaas sykehus HF. Avdeling for Ryggmargsskader og multitraumer. Se pdf-brosjyre her.

Sunnaas sykehus HF har ansvar for å følge opp personer med ryggmargsskade i et livslangt perspektiv. Dette foregår blant annet ved ulike typer opphold etter avsluttet primæropphold, ved poliklinisk virksomhet, ved oppfølging pr. telefon eller ved direkte hjemmebesøk utført av Ambulant rehabiliteringsteam. I tillegg følges andre pasienter innlagt ved Klinikk for ryggmargsskader og multitraumer (RMM) opp ved behov.

Ambulant rehabiliteringsteam (ART)
ART ble opprettet i 1989. Til daglig består teamet av sykepleiekonsulent og ergoterapeut. Ved behov kan også fysioterapeut, sosionom, psykolog eller lege bidra.

Ullevål universitetssykehus

Nevrokirurgisk avdeling behandler pasienter med sykdommer, skader og medfødte misdannelser i centralnervesystemet (hjerne og ryggmarg). Vi behandler også pasienter med degenerative sykdommer og skader i spinalkanalen hvor nervevevet er truet.

sunnaas.no