Rehabilitering handler om tverrfaglige tiltak og tjenestetilbud med sikte på å gjenvinne, bedre eller vedlikeholde funksjonsevnen. Både medisinsk behandling, opptrening, tekniske hjelpemidler, praktisk bistand og økonomiske ytelser, kan inngå i et rehabiliteringstilbud.

Rehabilitering og habilitering

I helsefagene skilles det ofte mellom begrepene rehabilitering og habilitering. Målet for habilitering og rehabilitering er det samme – å oppnå best mulig funksjon, og fremme aktivitet, selvstendighet og deltakelse. Rehabilitering brukes om gjenoppretting eller gjenvinning av funksjonsevne som har gått tapt i forbindelse med sykdom eller skade. Habilitering brukes om å oppøve funksjoner i forbindelse med medfødt eller tidlig ervervet skade.

Fastlegen

Fastlegen er ofte den som henviser deg videre til det offentlige hjelpeapparatet og oppgir dine helseopplysninger når du skal søke om helse- og sosialtjenester eller trygdeytelser.

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. Du kan bytte fastlege to ganger i året. Er du uenig i fastlegens vurdering, har du rett til å få en ny vurdering hos en annen lege.

Les mer om fastlegeordningen på helfo.no

Koordinerende enheter i kommunene

Alle kommuner er pålagt å ha en koordinerende enhet for rehabilitering. Målet med en slik enhet er å samordne og sikre et helhetlig rehabiliteringstilbud til alle som trenger tjenester fra flere offentlige instanser. En koordinerende enhet trenger ikke å ha særskilt kompetanse på alle fagområder, men skal innhente kunnskap og kompetanse etter behov.

Grønt nummer

Tjenester og tjenestetilbud organiseres på forskjellige måter ulike steder i landet. I 2009 ble det innført et landsdekkende grønt nummer 800 300 61. Ved å ringe dette nummeret kan du få informasjon om tilbudet i din helseregionen eller kommune.

Individuell plan

Et rehabiliteringsløp kan være nokså komplekst. For at du skal få riktig behandling og oppfølging, er det nødvendig at de instansene som er involvert har et nært samarbeid. Har du behov for et langvarig og sammensatt tjenestetilbud, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP).

En individuell plan skal dokumentere den situasjonen du er i, og det behovet du har for tiltak og tjenester. En individuell plan utløser i seg selv ingen rettigheter, men skal sikre at tjenestene er koordinerte og målrettede. Du kan selv ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger hos tjenesteapparatet.

Mer informasjon om individuell plan finner du på Helsedirektoratets nettsider.

Brukermedvirkning

I følge pasient- og brukerrettighetsloven har du rett til å medvirke i forbindelse med gjennomføring av helsetjenestene. Det vil si at du har rett til å delta i valget mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. For å sikre reell medvirkning, skal ansvarlig personell tilpasse seg den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.

Hvis du mener at lovens bestemmelser er brutt, kan du sende klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den del av helsetjenesten som har truffet avgjørelsen.

Les mer om pasient- og brukerrettighetsloven på Helsedirektoratets nettsider.

Pasient- og brukerombudet

Hvis du ikke får den hjelpen eller den behandlingen du mener du har behov for og synes det er vanskelig å ivareta dine interesser, kan du kontakte Pasient- og brukerombudet. Ombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av saken din og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.

Mer informasjon om Pasient- og brukerombudet finner du på Helsenorge.no

Helseregioner

Norge er delt inn i fire helseregioner. Mer informasjon om rehabiliteringstilbudet der du bor, finner du på nettsidene til din helseregion:

Helse Nord
Helse Midt-Norge
Helse Vest
Helse Sør-Øst

Private rehabiliteringssentre

Private rehabiliteringsinstitusjoner og helsesportsentra har god kompetanse på opptrening av funksjonssvikt i muskel/skjelett- og nervesystemet. For mange kan et institusjonsopphold gi gode muligheter for intensiv trening av funksjonsevnen. Private rehabiliteringsinstitusjoner og helsesportsentra har imidlertid noen begrensninger når det gjelder å tilby rehabiliteringsopphold til personer som har et stort behov for praktisk bistand og helsetjenester.