Bilde: Inngangsparti på spinalenheten på Haukeland universitetssykehus (Foto: helse-bergen.no)

Haukeland universitetssykehus i Bergen dekker Helseregion Vest.

Fra 1952 har Nevrologisk avdeling ved Haukeland sykehus tatt i mot ryggmargsskadde til rehabilitering. Tidligere foregikk dette integrert i en akuttpost, noe som etter hvert viste seg ikke å tilfredsstille kravene til slik rehabilitering.

Behandling av pas. med ryggmargsskade representerer helt spesielle utfordringer for behandlingsapparatet, både i den akutte fase og i den langsiktige oppfølging. For å kunne gi disse pasientene et best mulig tilbud har all internasjonal forskning vist at det er hensiktsmessig å knytte denne omsorgen til spesielle enheter. Sosial – og helsedepartementet besluttet derfor i 1995 at det i Norge skal være tre spinalenheter (helsetilsynets veiledningshefte: «Behandling av ryggmargsskadde i Norge»)

Disse er i dag lokalisert til Ullevål universitetssykehus/Sunnaas sykehus i Oslo, Haukeland sykehus i Bergen og St. Olavs hospital i Trondheim.

Spinalenheten i Bergen er en del av ved Nevrologisk avdeling på Haukeland sykehus, og åpnet i mai 1998 i helt nye lokaler i et tilbygg til eksisterende Nevrologisk avdeling. Foruten sengeposten med 12 senger, har vi fysioterapiavdeling med terapibasseng, ergoterapiavdeling og en egen fløy med kontorer og møtelokaler.

helse-bergen.no