Vedtekter for Landsforeningen for Ryggmargsskadde

Vedtektene som PDF – last ned her

§ 1. Navn

Landsforeningens navn er Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS).
Lokallagenes navn skal være Landsforeningen for Ryggmargsskadde …….. (stedsnavn/område).

§ 2. Organisasjonstilhørighet

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF), landsforeningens vedtekter er hjemlet i NHFs lover.

§ 3. Formål

Landsforeningen skal ivareta ryggmargsskaddes interesser, og spre informasjon om følger av ryggmargsskader til alle. Foreningen skal dessuten arbeide for at ryggmargsskadde får et best mulig behandlingstilbud og en best mulig livskvalitet. Arbeidet for å forebygge ryggmargskader skal også prioriteres.
Landsforeningens formål skal søkes fremmet gjennom ulikt informasjonsmateriell, utgivelse av medlemsblad, likepersons- og annet veiledningsarbeid, samarbeid med ulike fagprofesjoner, arrangere aktiviteter, kurs og seminarer med mer.

§ 4. Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til landsforeningens formål, vedtekter og NHFs lover. Medlemmer i Landsforeningen for Ryggmargsskadde er individuelle medlemmer i Norges Handikapforbund. Gjennom medlemskap har alle medlemmer knyttet til Landsforeningen for Ryggmargsskadde tilgang til forbundets ulike medlemstilbud og service.
Internasjonale søsterorganisasjoner kan tegne kollektivt medlemskap. Kontingenten for slikt medlemskap fastsettes av landsforeningens hovedstyre. Et slikt kollektivt medlemskap innebærer ingen demokratiske rettigheter
Kollektivt medlemskap kan knyttes til landsforeningen lokalt eller sentralt. Vilkårene for kollektivt medlemskap fastsettes av LARS Hovedstyre etter retningslinjer gitt av NHFs sentralstyre.

§ 5. Lokallag

LARS sine medlemmer kan danne egne lokallag. Lokallagene har den samme status, rettigheter og forpliktelser som øvrige lokallag i organisasjonen Norges Handikapforbund.

§ 6. Ansvarlige organer

Landsforeningens ansvarlige organer er:
1. Årsmøtet
2. Hovedstyret

§ 7. Årsmøtet

Årsmøtet er LARS høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av juni måned hvert år.
I år som det avholdes landsmøte i Norges Handikapforbund skal LARS avholde årsmøte før NHFs landsmøte.
Årsmøtet består av LARS hovedstyre og delegater fra alle regioner/fylker landsforeningen har medlemmer, dog maksimum 3 stemmeberettigede delegater etter følgende fordelingsnøkkel; lokallag med opp til og med 100 medlemmer kan sende 1 delegat, lokallag med opp til og med 200 medlemmer kan sende 2 delegater og lokallag med over 200 medlemmer kan sende 3 delegater. Grunnlaget er betalende medlemmer 1. januar samme år som årsmøtet avholdes.
Årsmøtet er beslutningsdyktig selv om det møter færre utsendinger enn fastsatt i landsforeningens vedtekter.
Årsmøtet velger LARS hovedstyre med vararepresentanter og valgkomité. Hovedstyret skal minimum bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Leder og nestleder velges særskilt, hovedstyrets øvrige medlemmer konstituerer seg selv.
Årsmøtet varsles til medlemmer og lokallag med minst tre måneders varsel og det innkalles til årsmøte med minst en måneds varsel. Saker som medlemmer og lokallag ønsker behandlet i årsmøtet må være LARS hovedstyre i hende senest to måneder før årsmøtet avholdes.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når halvparten av medlemmene krever det eller når 2/3 av lokallagene krever dette. Ekstraordinært årsmøte kan også innkalles etter vedtak i landsforeningens hovedstyre eller NHFs sentralstyre, vedtaket må være gjort med minst 2/3 flertall. Innkallingsfristen ved ekstraordinært årsmøte er 1 måned.

§ 9. LARS Hovedstyre

Hovedstyret velges av årsmøtet i henhold til landsforeningens vedtekter. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt eller pålegg om hvilke saker hovedstyret skal arbeide med i tillegg til det som er fastsatt i lover, forskrifter og vedtak i overordnede organer.
Hovedstyret holder møter så ofte leder finner behov for det, eller når minst halvparten av hovedstyrets medlemmer krever det. Hovedstyret er beslutningsdyktige når minst halvparten av dets medlemmer møter. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 10. Utlån av utstyr

Dersom det stilles helt eller delvis kostnadsfritt utstyr til disposisjon for at leder og/eller andre tillitsvalgte skal få utført sitt tillitsverv på tilfredsstillende måte, skal slikt utstyr leveres tilbake på forlangende eller senest når vervet avsluttes.
Alle tilganger som er gitt i forbindelse med oppgaver og/eller verv, avsluttes med oppgaven/vervet. Tilsvarende skal brukernavn og passord føres over/opplyses styret.

§ 11. Endringer i vedtekter

Landsforeningens vedtekter kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Endringene trer først i kraft når de er godkjent av Norges Handikapforbunds sentralstyre.

§ 12. Nedleggelse

Nedleggelse av Landsforeningen for Ryggmargsskadde kan bare skje etter vedtak i årsmøtet og bare hvis saken er uttrykkelig nevnt i innkallingen til årsmøtet. Nedleggelse av landsforeningen kan med Norges Handikapforbunds sentralstyres forutgående samtykke vedtas av landsforeningens årsmøte med 2/3 flertall. Avstemmingen skal være skriftlig.
Ved nedleggelse av landsforeningen skal landsforeningens navn, eiendeler og rettigheter umiddelbart overføres til, og forvaltes av, Norges Handikapforbund. Midlene skal brukes på landsforeningens målgruppe inntil ny landsforening stiftes. Videre så vil gjenværende medlemmer av landsforeningen forbli individuelle medlemmer av Norges Handikapforbund.

 

Vedtatt av LARS årsmøte 27. april 2008. Endret av årsmøtet 4. mai 2019.