Hvis funksjonsnedsettelsen din gjør at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan du ha rett til bilstønad.

Hvem kan få bilstønad?

Hvis du på grunn av en varig funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlige transportmidler til arbeid eller utdanning (ut over videregående skole) kan du få et engangsbeløp til å kjøpe en bil selv. Dette kalles gruppe 1 biler. Før 1.januar 2015 kunne også funksjonshemmede som ikke var i arbeid eller utdanning få støtte til gruppe 1 biler. NHF er bekymret for at innskrenkningen av stønaden til gruppe 1 biler gjør det enda vanskeligere enn før å være utenfor arbeidslivet, og jobber for å få utvidet stønaden igjen.

Om du er rullestolbruker og har behov for kassebil med heis/rampe kan du ha rett til bilstønad også til å dekke transportbehov i dagliglivet. Denne bilen bestilles av NAV. Dette kalles gruppe 2 biler.

Uansett biltype er det en forutsetning for å få støtte at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved stønad til bil.

Det gis ikke stønad til bil hvis funksjonsnedsettelsen er oppstått etter fylte 70 år.

Gruppe 1 bil

Størrelsen på stønaden til gruppe 1 bil er behovsprøvd, dvs. avhengig av din egen og evt. ektefelle/samboers inntekt. Les mer om dette på NAVs nettsider.

Det er verdt å merke seg at dersom inntekten din overstiger 6G (grunnbeløpet i folketrygden), kan du ikke få tilskudd til gruppe 1 bil.

Hvis du får innvilget tilskudd til kjøp av bil, kan du selv velge hvilken bil du skaffer deg. Du må selv sørge for at bilen er hensiktsmessig for deg, og at den kan tilpasses dine behov. Kommunehelsetjenesten eller bilsenteret kan gi informasjon om hvilke biltyper som egner seg for din funksjonsnedsettelse.

Velger du en bil som koster mindre enn du har fått tilskudd til, blir tilskuddet begrenset til bilprisen. Du kan i tillegg få stønad til nødvendig spesialutstyr og tilpasning av bilen.

Du kan fritt bytte bil så mange ganger du vil. Etter 8 år kan du søke om ny stønad. I løpet av disse 8 årene råder du over bilen som du vil.

Dersom helsetilstanden din endrer seg slik at du har behov for en spesialtilpasset kassebil, kan du få stønad til dette uavhengig av når du fikk forrige stønad.

2. Gruppe 2 bil – kassebil

Hvis du bruker rullestol og trenger heis eller rampe for å komme deg inn i bilen, kan du søke om kassebil, eller gruppe 2 bil.

Stønaden til gruppe 2 biler er ikke avhengig av at du er i arbeid eller under utdanning. Denne stønaden gis som rente- og avdragsfritt lån, som ikke skal tilbakebetales før vilkårene for stønaden ikke lenger er oppfylt.

Du får dekket den delen av prisen som overstiger 150 000 kroner. De første 150 000 kronene behovsprøves mot din og eventuelt ektefellens inntekt.

Det vil si, du får stønad til den rimeligste bilen som det er hensiktsmessig for deg å ha. I utgangspunktet er dette en bruktbil, men om det ikke er mulig med bruktbil kan du få stønad til ny bil. NAV har innkjøpsavtale med bilforhandlere om enkelte bilmerker.

Ønsker du å kjøpe en dyrere bil enn du har fått stønad til, kan du velge en annen modell og selv betale prisdifferansen. Det er bilsenteret som bestiller bilen, og du kan ikke kjøpe den selv.

Det er viktig å merke seg at gruppe 2 biler regnes som NAVs eiendom, på samme måte som andre hjelpemidler. Du råder altså ikke over bilen som du vil, og må undertegne på et gjeldsbrev og en salgspanterklæring.

Lånet må tilbakebetales hvis:

  • du i løpet av låneperioden selger, gir eller bytter bort, låner eller leier ut bilen uten NAVs samtykke
  • bilen ikke blir registrert på deg
  • bilen ikke lenger blir brukt slik det var forutsett at den skulle
  • bilen ikke holdes godt nok forsikret eller forsikringsvilkårene ikke overholdes
  • bilen ikke blir godt nok vedlikeholdt

Bilen må være minst 11 år før du kan få ny stønad. Dersom bilen er gitt for å komme til og fra arbeid kan det søkes om ny stønad når bilen er 8 år og har gått 150 000 km.

Spesialutstyr og tilpasning

Uavhengig av om du kan få støtte fra NAV for å kjøpe en bil eller om du må betale hele bilen selv, kan du få spesialutstyr og tilpasning av bilen som er nødvendig på grunn av funksjonsnedsettelsen.

Får du innvilget tilskudd til spesialutstyr eller tilpasning dekker NAV hele kostnaden. Du får også dekket utgifter til opplæring i bruk av utstyret fullt ut. Spesialutstyr er utstyr som ikke kan leveres fra bilfabrikk, men som må bygges inn i bilen av en bilombygger. Eksempler på spesialutstyr er håndbetjening av gass/brems og utstyr for innlasting av rullestoler.

Spesialutstyr skal alltid kjøpes inn av NAV. Du får ikke refundert utstyr du kjøper selv. En ergo- eller fysioterapeut eller de ansatte på bilsenteret kan hjelpe deg med å velge hensiktsmessig løsning tilpasset dine behov.

Grunnstønad til drift og vedlikehold av bil

Dersom du får stønad til kjøp av bil, vil du som regel også fylle vilkårene for å få grunnstønad til bilhold. Grunnstønad skal dekke varige ekstrautgifter som følge av funksjonsnedsettelsen. Du har som hovedregel rett til sats 3, men enkelte kan ha rett til høyere sats. Søknad om grunnstønad må sendes ditt lokale NAV-kontor.
Les mer om Grunnstønaden på NAVs nettsider.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du vil søke om bil eller trenger hjelp til å finne ut om du har rett til bilstønad eller hvordan du søker, kan du kontakte ditt lokale NAV-kontor.

Gjelder det spesialutstyr, tilpasning/ombygging av bil eller innlevering av bil, kontakter du ditt regionale bilsenter. De regionale bilsentrene er en del av hjelpemiddelsentralen på sitt sted.
Gå til oversikten over landets bilsentre på NAVs nettsider.

Andre aktuelle ordninger