LARS historie og utvikling -en kronologisk opplisting av årstall med hovedpunkter

 • NHF (Norges Handikapforbund) oppnevnte ryggmargsskadeutvalg tidlig på 80-tallet.
 • Otta-konferansen i 1983, -første samling med både fagpersoner og ryggmargsskadde
 • Patetra kom ut med første nummer i 1984. Redaktør var Bente Skansgård.
 • Patetra var det første diagnose-bladet i NHF.
 • Patetra er blitt utgitt med 2 – 4 nummer hvert år siden starten.
 • 14. februar: Hordaland Patetralag og NHF i møte om mulighetene for å bli lokallag i NHF. Resultat: Første diagnose-lokallag i forbundet.
 • 21. mars: Hordaland Patetralag av NHF, konstituerende årsmøte (nå LARS Hordaland).
 • Sør-Trøndelag (nå LARS Trøndelag) ryggmargsskadelag av NHF ble stiftet. Lagets første viktige oppgave var å starte besøkstjeneste til nyskadde på RIT (Regionsykehuset i Trondheim, nå St. Olavs Hospital). Laget arrangerte sin første ryggmargskonferanse i november.
 • Informasjonsheftet Du er fortsatt deg kom ut.
 • Helsedirektoratets notat om spinalenhet startet debatt i Patetra og lokallagene. Utdrag fra notatet: En spinalenhet tar hånd om pasienten fra den akutte fase til pasienten er rehabilitert og kan utskrives. Enheten må være vel tilrettelagt for rullestolbrukere og avdelingen må ha tilgang til alle medisinske spesialiteter som f.eks. nevrokirurgi, thoraxkirurgi, indremedisin, psykiater osv.
 • Gruppe for ryggmargsskadde i Østfold ble opprettet.
 • Konferanse for ryggmargsskadde ble holdt på Støtvik Hotell i november.
 • Helsedirektoratet betegner modellen Ullevål/Sunnaas som spinalenhet.
 • Rapporten Rehabilitering og livssituasjon etter ryggmargskade, av Ann Kristin Krokan, ble utgitt.
 • Gruppe for ryggmargsskadde i Oslo/Akershus ble opprettet (nå LARS Øst/Oslo. Akershus, Oslo og Østfold).
 • Første ryggmargskonferanse i Møre og Romsdal ble avviklet. Arbeidsgruppe for start av lag ble nedsatt (nå LARS Nord Vest).
 • Ryggmargskadeutvalg ble opprettet i Hedmark.
 • Landsmøtet i NHF åpnet for landsforeninger.
 • NHF oppnevner interimstyre for opprettelse av Landsforening for Ryggmargsskadde.
 • Nordisk ryggmargssamarbeid starter i Gøteborg.
 • Rogaland lag for ryggmargsskadde ble stiftet (nå LARS Rogaland).
 • Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) ble stiftet på Hamar 6. april 1991. Det første styret som ble valgt var:
  ◦ Jan Kåre Stura, Hordaland, leder
  ◦ Ann Kristin Krokan, Akershus, nestleder
  ◦ Bente Skansgård, Oslo, sekretær
  ◦ Ole Johan Grimstvedt, Rogaland, kasserer
  ◦ Reidar Bårdevik, Sør-Trøndelag, styremedlem
  ◦ Magne Sæternes, Møre og Romsdal, styremedlem
  ◦ Merete Klæth, 1. varamedlem
  ◦ Lars Kristian Haugbro, 2. varamedlem
 • LARS og NHF går inn for at det skal etableres 3 spinalenheter i Norge. Dette var en av de viktigste arbeidsoppgavene til landsforeningen i mange år (disse tre enheter er i dag Haukeland universitetssykehus spinalenhet, St. Olavs Hospital avdeling for ryggmargsskader og Sunnaas sykehus).
 • Andre viktige arbeidsoppgaver i starten:
  ◦ Skaffe tilfredsstillende økonomi (Home-Care første samarbeidspartner i 1991).
  ◦ Rehabilitering
  ◦ Likemannshjelp
  ◦ Brukerstyrt personlig assistanse
  ◦ Samarbeid med fagmiljøene
  ◦ Informasjon om nyheter og forskning
  ◦ Pårørende-arbeid
 • Oslo/Akershus Ryggmargsskadelag (nå LARS Øst/Oslo) ble stiftet på Sunnaas sykehus.
 • LARS Øst/Oslo avholder første Spinalseminar med temaet Behandlingssituasjon for RMS på Østlandet med NRK til stede. Dette er siden fulgt opp i alle år.
 • LARS første sommerleir ble holdt på Tanum Strand i Sverige. Flere sommerleirer ble holdt her, samt en i Valnesfjord, Møre og Romsdal.
 • LARS Buskerud ble stiftet (nå en del av LARS Oslofjord Vest).
 • Første egne LARS-brosjyre ble gitt ut: Ryggmargsskadde – hva bør du vite.
 • LARS Oslo/Akershus (nå LARS Øst/Oslo) avholder første Østlandssamlingen. Alle LARS-medlemmer i åtte fylker rundt Oslofjorden inviteres.
 • Hedmark ryggmargsskadelag av LARS ble stiftet (nå en del av LARS Hedmark/Oppland).
 • Første jentekonferanse ble holdt.
 • Arbeidsgruppe for lokallag av LARS nedsatt i Vest-Agder (nå LARS Agder).
 • LARS har fungert godt, både lokalt og sentralt de siste 15 årene. Mange har bidratt for å få dette til. De sosiale samlingene på lokalplan har vært svært nyttige og de faglige samlingene sentralt har gitt mye nyttig informasjon til mange.
 • Fremdeles har LARS og styret mange arbeidsoppgaver foran seg. Stå på!
 • LARS Oslo/Akershus og LARS Østfold slår seg sammen til LARS Øst/Oslo.
 • Facebook-gruppe for LARS blir etablert. Søk på: LARS – Landsforeningen for Ryggmargsskadde.
 • Kampanjen Tenker på deg for forebygging av trafikkulykker blir igangsatt.
 • Nordisk ryggmargsskadedag blir innført. Samarbeid mellom de nordiske lands ryggmargsskadeorganisasjoner i NORR (Nordiska Ryggmärgsskaderådet. Medlemsnasjoner er Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island), for å sette fokus på felles saker og samarbeid.
 • LARS Landskonferansen. Parallelt med LARS årsmøtet etableres en større nasjonal konferanse. Konferansen roterer årlig mellom de tre byene hvor spinalenhetene er lokalisert.
 • LARS blir medlem av ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation).
 • LARS sammen med fagmiljøene etablerer norsk samarbeidsgruppe på ryggmargsskader for å fokusere på regenerativ forskning og kliniske studier for behandlinger.
 • LARS Oslofjord Vest blir etablert (med fylkene; Buskerud, Telemark og Vestfold).
 • Informasjonsbrosjyrene ABC for deg med ryggmargsskade og ABC om ryggmargsskade for helsepersonell kom ut. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom LARS og spinalenhetene. Prosjektet var støttet med økonomiske midler fra Helsedirektoratet.
 • LARS Troms blir etablert med interimstyre.
 • LARS blir medlem av Hjernerådet. Hjernerådet er en paraplyorganisasjon med cirka 30 medlemsorganisasjoner/foreninger/institutter som arbeider med forhold om sentralnervesystemet (hjernen og ryggmarg med mer), for kunnskapsformidling og politisk påvirkning for rehabilitering og behandlinger.
 • Samhandlingsreformen: Rapporten Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet og Nevroplan 2015 blir gitt ut, og gir en gjennomgang av dagens og ønsket pasientforløp innen rehabilitering. LARS deltok i dette arbeidet.
 • NorSCIR – Norsk nasjonalt ryggmargsskaderegister blir implementert og godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet. Registeret er et resultat av samarbeidet mellom spinalenhetene og LARS.
 • LARS Finnmark blir etablert med interimstyre.
 • Informasjonsbrosjyrene ABC om trykksår for deg med ryggmargsskade og ABC om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell kom ut. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom LARS og spinalenhetene. Prosjektet var støttet med økonomiske midler fra Helsedirektoratet.
 • Norsk Ryggmargsskadeforskning Stiftelse blir etablert. Stiftelsen har til formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak for behandlinger og rehabilitering av ryggmargsskader. Stiftelsen kan ta imot gaver og bidrag til samme formål.

LARS historisk kronologisk opplisting, av: Jan Kåre Stura (frem til 1996-2011) og Leif Arild Fjellheim (fra 2008) samt parenteser i opplistingen.