LARS historie og utvikling -en kronologisk opplisting av årstall med hovedpunkter

 • NHF (Norges Handikapforbund) oppnevnte ryggmargsskadeutvalg tidlig pÃ¥ 80-tallet.
 • Otta-konferansen i 1983, -første samling med bÃ¥de fagpersoner og ryggmargsskadde
 • Patetra kom ut med første nummer i 1984. Redaktør var Bente SkansgÃ¥rd.
 • Patetra var det første diagnose-bladet i NHF.
 • Patetra er blitt utgitt med 2 – 4 nummer hvert Ã¥r siden starten.
 • 14. februar: Hordaland Patetralag og NHF i møte om mulighetene for Ã¥ bli lokallag i NHF. Resultat: Første diagnose-lokallag i forbundet.
 • 21. mars: Hordaland Patetralag av NHF, konstituerende Ã¥rsmøte (nÃ¥ LARS Hordaland).
 • Sør-Trøndelag (nÃ¥ LARS Trøndelag) ryggmargsskadelag av NHF ble stiftet. Lagets første viktige oppgave var Ã¥ starte besøkstjeneste til nyskadde pÃ¥ RIT (Regionsykehuset i Trondheim, nÃ¥ St. Olavs Hospital). Laget arrangerte sin første ryggmargskonferanse i november.
 • Informasjonsheftet Du er fortsatt deg kom ut.
 • Helsedirektoratets notat om spinalenhet startet debatt i Patetra og lokallagene. Utdrag fra notatet: En spinalenhet tar hÃ¥nd om pasienten fra den akutte fase til pasienten er rehabilitert og kan utskrives. Enheten mÃ¥ være vel tilrettelagt for rullestolbrukere og avdelingen mÃ¥ ha tilgang til alle medisinske spesialiteter som f.eks. nevrokirurgi, thoraxkirurgi, indremedisin, psykiater osv.
 • Gruppe for ryggmargsskadde i Østfold ble opprettet.
 • Konferanse for ryggmargsskadde ble holdt pÃ¥ Støtvik Hotell i november.
 • Helsedirektoratet betegner modellen UllevÃ¥l/Sunnaas som spinalenhet.
 • Rapporten Rehabilitering og livssituasjon etter ryggmargskade, av Ann Kristin Krokan, ble utgitt.
 • Gruppe for ryggmargsskadde i Oslo/Akershus ble opprettet (nÃ¥ LARS Øst/Oslo. Akershus, Oslo og Østfold).
 • Første ryggmargskonferanse i Møre og Romsdal ble avviklet. Arbeidsgruppe for start av lag ble nedsatt (nÃ¥ LARS Nord Vest).
 • Ryggmargskadeutvalg ble opprettet i Hedmark.
 • Landsmøtet i NHF Ã¥pnet for landsforeninger.
 • NHF oppnevner interimstyre for opprettelse av Landsforening for Ryggmargsskadde.
 • Nordisk ryggmargssamarbeid starter i Gøteborg.
 • Rogaland lag for ryggmargsskadde ble stiftet (nÃ¥ LARS Rogaland).
 • Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) ble stiftet pÃ¥ Hamar 6. april 1991. Det første styret som ble valgt var:
  ◦ Jan KÃ¥re Stura, Hordaland, leder
  ◦ Ann Kristin Krokan, Akershus, nestleder
  ◦ Bente SkansgÃ¥rd, Oslo, sekretær
  ◦ Ole Johan Grimstvedt, Rogaland, kasserer
  ◦ Reidar BÃ¥rdevik, Sør-Trøndelag, styremedlem
  ◦ Magne Sæternes, Møre og Romsdal, styremedlem
  ◦ Merete Klæth, 1. varamedlem
  ◦ Lars Kristian Haugbro, 2. varamedlem
 • LARS og NHF gÃ¥r inn for at det skal etableres 3 spinalenheter i Norge. Dette var en av de viktigste arbeidsoppgavene til landsforeningen i mange Ã¥r (disse tre enheter er i dag Haukeland universitetssykehus spinalenhet, St. Olavs Hospital avdeling for ryggmargsskader og Sunnaas sykehus).
 • Andre viktige arbeidsoppgaver i starten:
  ◦ Skaffe tilfredsstillende økonomi (Home-Care første samarbeidspartner i 1991).
  ◦ Rehabilitering
  ◦ Likemannshjelp
  ◦ Brukerstyrt personlig assistanse
  ◦ Samarbeid med fagmiljøene
  ◦ Informasjon om nyheter og forskning
  ◦ Pårørende-arbeid
 • Oslo/Akershus Ryggmargsskadelag (nÃ¥ LARS Øst/Oslo) ble stiftet pÃ¥ Sunnaas sykehus.
 • LARS Øst/Oslo avholder første Spinalseminar med temaet Behandlingssituasjon for RMS pÃ¥ Østlandet med NRK til stede. Dette er siden fulgt opp i alle Ã¥r.
 • LARS første sommerleir ble holdt pÃ¥ Tanum Strand i Sverige. Flere sommerleirer ble holdt her, samt en i Valnesfjord, Møre og Romsdal.
 • LARS Buskerud ble stiftet (nÃ¥ en del av LARS Oslofjord Vest).
 • Første egne LARS-brosjyre ble gitt ut: Ryggmargsskadde – hva bør du vite.
 • LARS Oslo/Akershus (nÃ¥ LARS Øst/Oslo) avholder første Østlandssamlingen. Alle LARS-medlemmer i Ã¥tte fylker rundt Oslofjorden inviteres.
 • Hedmark ryggmargsskadelag av LARS ble stiftet (nÃ¥ en del av LARS Hedmark/Oppland).
 • Første jentekonferanse ble holdt.
 • Arbeidsgruppe for lokallag av LARS nedsatt i Vest-Agder (nÃ¥ LARS Agder).
 • LARS har fungert godt, bÃ¥de lokalt og sentralt de siste 15 Ã¥rene. Mange har bidratt for Ã¥ fÃ¥ dette til. De sosiale samlingene pÃ¥ lokalplan har vært svært nyttige og de faglige samlingene sentralt har gitt mye nyttig informasjon til mange.
 • Fremdeles har LARS og styret mange arbeidsoppgaver foran seg. StÃ¥ pÃ¥!
 • LARS Oslo/Akershus og LARS Østfold slÃ¥r seg sammen til LARS Øst/Oslo.
 • Facebook-gruppe for LARS blir etablert. Søk pÃ¥: LARS – Landsforeningen for Ryggmargsskadde.
 • Kampanjen Tenker pÃ¥ deg for forebygging av trafikkulykker blir igangsatt.
 • Nordisk ryggmargsskadedag blir innført. Samarbeid mellom de nordiske lands ryggmargsskadeorganisasjoner i NORR (Nordiska RyggmärgsskaderÃ¥det. Medlemsnasjoner er Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island), for Ã¥ sette fokus pÃ¥ felles saker og samarbeid.
 • LARS Landskonferansen. Parallelt med LARS Ã¥rsmøtet etableres en større nasjonal konferanse. Konferansen roterer Ã¥rlig mellom de tre byene hvor spinalenhetene er lokalisert.
 • LARS blir medlem av ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation).
 • LARS sammen med fagmiljøene etablerer norsk samarbeidsgruppe pÃ¥ ryggmargsskader for Ã¥ fokusere pÃ¥ regenerativ forskning og kliniske studier for behandlinger.
 • LARS Oslofjord Vest blir etablert (med fylkene; Buskerud, Telemark og Vestfold).
 • Informasjonsbrosjyrene ABC for deg med ryggmargsskade og ABC om ryggmargsskade for helsepersonell kom ut. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom LARS og spinalenhetene. Prosjektet var støttet med økonomiske midler fra Helsedirektoratet.
 • LARS Troms blir etablert med interimstyre.
 • LARS blir medlem av HjernerÃ¥det. HjernerÃ¥det er en paraplyorganisasjon med cirka 30 medlemsorganisasjoner/foreninger/institutter som arbeider med forhold om sentralnervesystemet (hjernen og ryggmarg med mer), for kunnskapsformidling og politisk pÃ¥virkning for rehabilitering og behandlinger.
 • Samhandlingsreformen: Rapporten Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten pÃ¥ rehabiliteringsomrÃ¥det og Nevroplan 2015 blir gitt ut, og gir en gjennomgang av dagens og ønsket pasientforløp innen rehabilitering. LARS deltok i dette arbeidet.
 • NorSCIR – Norsk nasjonalt ryggmargsskaderegister blir implementert og godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet. Registeret er et resultat av samarbeidet mellom spinalenhetene og LARS.
 • LARS Finnmark blir etablert med interimstyre.
 • Informasjonsbrosjyrene ABC om trykksÃ¥r for deg med ryggmargsskade og ABC om trykksÃ¥r og ryggmargsskade for helsepersonell kom ut. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom LARS og spinalenhetene. Prosjektet var støttet med Ã¸konomiske midler fra Helsedirektoratet.
 • Norsk Ryggmargsskadeforskning Stiftelse blir etablert. Stiftelsen har til formÃ¥l Ã¥ støtte forskning og forskningsfremmende tiltak for behandlinger og rehabilitering av ryggmargsskader. Stiftelsen kan ta imot gaver og bidrag til samme formÃ¥l.

LARS historisk kronologisk opplisting, av: Jan Kåre Stura (frem til 1996-2011) og Leif Arild Fjellheim (fra 2008) samt parenteser i opplistingen.